مصرف لبنیات بعد از اسلیو معده از چه زمانی شروع می شود؟